بازگشت
طرح سروش ارزش آفرین
مشتری گرامی؛ بانک دی در قالب طرح سروش ارزش آفرین، ضمن حفظ سرمایه نقدی مشتریان خود، اقدام به تامین منابع مالی مورد نیاز آنان می نماید.

در این طرح، مشتریان علاوه بر دریافت سود علی الحساب می توانند از تسهیلات با نرخ های کمتر برخوردار شوند.

در طرح سروش ارزش آفرین، صاحبان کسب و کار، و تولیدکنندگان می‌توانند نیازهای مالی خود را در اسرع وقت رفع نمایند.


مشتری گرامی شما می توانید با افتتاح سپرده سروش ارزش آفرین از مزایای ذیل برخوردار گردید:
* دریافت سود علی الحساب سپرده گذاری
* دریافت تسهیلات آنی با نرخ های کمتر
* دریافت تسهیلات بدون ضامن
1- شرایط عمومی سپرده گذاری:
کلیه مشتریان حقیقی و حقوقی (شاغلین) می‌توانند از مزیت‌های این طرح برخوردار شوند.

2- شرایط اختصاصی سپرده گذاری:
- حداقل مبلغ برای افتتاح حساب: 10.000.000 ریال
- نرخ سود علی الحساب: 12%

3- سایر خدمات سپرده گذاری:
خدمات الکترونیکی (اینترنت بانک، همراه بانک و ...)

4- شرایط اختصاصی پرداخت تسهیلات:
- مبلغ تسهیلات: حداکثر تا 85% مبلغ سپرده گذاری
- مدت بازپرداخت: حداکثر 36 ماهه به صورت اقساطی و حداکثر 12 ماهه به صورت سررسیدی
- نرخ سود تسهیلات: 15% تا 17%
شرایط حالت اول حالت دوم
نرخ سود سپرده 12% 12%
نحوه پرداخت سود سپرده ماهانه ماهانه
نرخ سود تسهیلات 15% 17%
نسبت تسهیلات 85% مبلغ سپرده 85% مبلغ سپرده
نحوه بازپرداخت تسهیلات اقساطی یکجا سررسید
بازگشت
طرح سروش ارزش آفرین
مشتری گرامی؛ بانک دی در قالب طرح سروش ارزش آفرین، ضمن حفظ سرمایه نقدی مشتریان خود، اقدام به تامین منابع مالی مورد نیاز آنان می نماید.

در این طرح، مشتریان علاوه بر دریافت سود علی الحساب می توانند از تسهیلات با نرخ های کمتر برخوردار شوند.

در طرح سروش ارزش آفرین، صاحبان کسب و کار، و تولیدکنندگان می‌توانند نیازهای مالی خود را در اسرع وقت رفع نمایند.


مشتری گرامی شما می توانید با افتتاح سپرده سروش ارزش آفرین از مزایای ذیل برخوردار گردید:
* دریافت سود علی الحساب سپرده گذاری
* دریافت تسهیلات آنی با نرخ های کمتر
* دریافت تسهیلات بدون ضامن
1- شرایط عمومی سپرده گذاری:
کلیه مشتریان حقیقی و حقوقی (شاغلین) می‌توانند از مزیت‌های این طرح برخوردار شوند.

2- شرایط اختصاصی سپرده گذاری:
- حداقل مبلغ برای افتتاح حساب: 10.000.000 ریال
- نرخ سود علی الحساب: 12%

3- سایر خدمات سپرده گذاری:
خدمات الکترونیکی (اینترنت بانک، همراه بانک و ...)

4- شرایط اختصاصی پرداخت تسهیلات:
- مبلغ تسهیلات: حداکثر تا 85% مبلغ سپرده گذاری
- مدت بازپرداخت: حداکثر 36 ماهه به صورت اقساطی و حداکثر 12 ماهه به صورت سررسیدی
- نرخ سود تسهیلات: 15% تا 17%
شرایط حالت اول حالت دوم
نرخ سود سپرده 12% 12%
نحوه پرداخت سود سپرده ماهانه ماهانه
نرخ سود تسهیلات 15% 17%
نسبت تسهیلات 85% مبلغ سپرده 85% مبلغ سپرده
نحوه بازپرداخت تسهیلات اقساطی یکجا سررسید