بازگشت
طرح شکوه ارزش آفرین
بانک دی با اطلاع از نیازهای مشتریان مبنی بر دریافت تسهیلات ارزان قیمت و با اقساط طولانی تر اقدام به ارایه طرح شکوه نموده است.
مشتری گرامی شما می توانید با سپرده گذاری برای دوره معین نزد بانک دی، یکی از امتیازهای ذیل برخوردار شوید:
الف) تسهیلات ارزان قیمت با نرخ 4%
ب) و یا نرخ سود سپرده گذاری

شرایط عمومی سپرده گذاری:
نوع مشتری: کلیه مشتریان حقیقی و حقوقی می‌توانند از مزیت های این طرح برخوردار شوند.
نکته: مشتریان حقیقی (سازمان ها/شرکت ها) باید کارکنان خود را برای اخذ تسهیلات معرفی نمایند.

شرایط اختصاصی سپرده گذاری:
حداقل مبلغ برای افتتاح حساب: 1.000.000 ریال
دوره سپرده گذاری: حداقل 5 ماه و حداکثر 30 ماه
حداقل مبلغ برای کسب امتیاز: 10.000.000 ریال نکات مهم:
- در صورت کاهش موجودی سپرده در هر روز به کمتر از مبلغ مزبور، هیچ گونه امتیازی برای همان روز محاسبه نخواهد شد.
2- برای دوره های کمتر از 5 ماه و بیش از 30 ماه امتیازی محاسبه نخواهد شد.
شرایط اختصاصی پرداخت تسهیلات:
مبلغ تسهیلات: حداکثر تا 100% میانگین روزانه سپرده طی دوره
نکته: حداقل مبلغ تسهیلات برای اشخاص حقیقی 50.000.000 ریال می باشد و حداکثر آن براساس اعتبارسنجی مشتری در طول دوره سپرده گذاری تعیین می گردد.
نکته: حداقل مبلغ تسهیلات برای معرفی شدگان سازمان ها/شرکت ها 200.000.000 ریال می باشد.

مدت اقساط: 2 برابر مدت سپرده گذاری
نکته: حداقل مدت اقساط 10 ماه و حداکثر 60 ماه

نرخ سود سپرده: نرخ سود این نوع سپرده معادل نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت است که تنها در صورت انصراف سپرده‌گذار از دریافت تسهیلات به وی پرداخت خواهد شد.

سایرخدمات سپرده گذاری:
کارت خودپرداز
خدمات الکترونیکی (اینترنت بانک، همراه بانک و ...)
تبادل اقساط و مبلغ تسهیلات:
در صورت ادامه سپرده گذاری بیش از 5 ماه، برای دوره های بعدی صرفا یا مبلغ تسهیلات و یا مدت اقساط افزایش می‌یابد و یا به درخواست مشتری، تلفیقی از مبلغ و تعداد اقساط، به صورت معکوس تغییر می یابد. اگر مشتری 10 ماه در سپرده آذین ارزش آفرین سپرده گذاری نماید، حالت های مختلف مبلغ و مدت اقساط مطابق جدول ذبل خواهد بود.

مدت سپرده گذاری (ماه) میانگین سپرده گذاری (ریال) تعداد اقساط (ماه) نسبت تسهیلات به میانگین سپرده گذاری مبلغ تسهیلات (ریال)
10 200.000.000 10 200% 400.000.000
10 200.000.000 20 100% 200.000.000
10 200.000.000 30 67% 134.000.000
10 200.000.000 40 50% 100.000.000
10 200.000.000 50 40% 80.000.000
10 200.000.000 60 33% 66.000.000
بازگشت
طرح شکوه ارزش آفرین
بانک دی با اطلاع از نیازهای مشتریان مبنی بر دریافت تسهیلات ارزان قیمت و با اقساط طولانی تر اقدام به ارایه طرح شکوه نموده است.
مشتری گرامی شما می توانید با سپرده گذاری برای دوره معین نزد بانک دی، یکی از امتیازهای ذیل برخوردار شوید:
الف) تسهیلات ارزان قیمت با نرخ 4%
ب) و یا نرخ سود سپرده گذاری

شرایط عمومی سپرده گذاری:
نوع مشتری: کلیه مشتریان حقیقی و حقوقی می‌توانند از مزیت های این طرح برخوردار شوند.
نکته: مشتریان حقیقی (سازمان ها/شرکت ها) باید کارکنان خود را برای اخذ تسهیلات معرفی نمایند.

شرایط اختصاصی سپرده گذاری:
حداقل مبلغ برای افتتاح حساب: 1.000.000 ریال
دوره سپرده گذاری: حداقل 5 ماه و حداکثر 30 ماه
حداقل مبلغ برای کسب امتیاز: 10.000.000 ریال نکات مهم:
- در صورت کاهش موجودی سپرده در هر روز به کمتر از مبلغ مزبور، هیچ گونه امتیازی برای همان روز محاسبه نخواهد شد.
2- برای دوره های کمتر از 5 ماه و بیش از 30 ماه امتیازی محاسبه نخواهد شد.
شرایط اختصاصی پرداخت تسهیلات:
مبلغ تسهیلات: حداکثر تا 100% میانگین روزانه سپرده طی دوره
نکته: حداقل مبلغ تسهیلات برای اشخاص حقیقی 50.000.000 ریال می باشد و حداکثر آن براساس اعتبارسنجی مشتری در طول دوره سپرده گذاری تعیین می گردد.
نکته: حداقل مبلغ تسهیلات برای معرفی شدگان سازمان ها/شرکت ها 200.000.000 ریال می باشد.

مدت اقساط: 2 برابر مدت سپرده گذاری
نکته: حداقل مدت اقساط 10 ماه و حداکثر 60 ماه

نرخ سود سپرده: نرخ سود این نوع سپرده معادل نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت است که تنها در صورت انصراف سپرده‌گذار از دریافت تسهیلات به وی پرداخت خواهد شد.

سایرخدمات سپرده گذاری:
کارت خودپرداز
خدمات الکترونیکی (اینترنت بانک، همراه بانک و ...)
تبادل اقساط و مبلغ تسهیلات:
در صورت ادامه سپرده گذاری بیش از 5 ماه، برای دوره های بعدی صرفا یا مبلغ تسهیلات و یا مدت اقساط افزایش می‌یابد و یا به درخواست مشتری، تلفیقی از مبلغ و تعداد اقساط، به صورت معکوس تغییر می یابد. اگر مشتری 10 ماه در سپرده آذین ارزش آفرین سپرده گذاری نماید، حالت های مختلف مبلغ و مدت اقساط مطابق جدول ذبل خواهد بود.

مدت سپرده گذاری (ماه) میانگین سپرده گذاری (ریال) تعداد اقساط (ماه) نسبت تسهیلات به میانگین سپرده گذاری مبلغ تسهیلات (ریال)
10 200.000.000 10 200% 400.000.000
10 200.000.000 20 100% 200.000.000
10 200.000.000 30 67% 134.000.000
10 200.000.000 40 50% 100.000.000
10 200.000.000 50 40% 80.000.000
10 200.000.000 60 33% 66.000.000