بازگشت
طرح آذین ارزش آفرین
بانک دی با اطلاع از نیازهای مشتریان مبنی بر دریافت تسهیلات ارزان قیمت و با اقساط طولانی تر اقدام به ارایه طرح آذین نموده است.
مشتری گرامی شما می توانید با سپرده گذاری برای دوره معین نزد بانک دی، یکی از امتیازهای ذیل برخوردار شوید:
الف) تسهیلات با نرخ 16%
ب) و یا نرخ سود سپرده گذاری

شرایط عمومی سپرده گذاری:
نوع مشتری: کلیه مشتریان حقیقی و حقوقی می‌توانند از مزیت های این طرح برخوردار شوند.

شرایط اختصاصی سپرده گذاری:
حداقل مبلغ برای افتتاح حساب: 1.000.000 ریال
دوره سپرده گذاری: حداقل 4 ماه و حداکثر 10 ماه
حداقل مبلغ برای کسب امتیاز: 10.000.000 ریال نکات مهم:
1- در صورت کاهش موجودی سپرده در هر روز به کمتر از مبلغ مزبور، هیچ گونه امتیازی برای همان روز محاسبه نخواهد شد.
2- برای دوره های کمتر از 4 ماه و بیش از 10 ماه امتیازی محاسبه نخواهد شد.
شرایط اختصاصی پرداخت تسهیلات:
مبلغ تسهیلات: حداکثر تا 100% میانگین روزانه سپرده طی دوره
نکته: حداقل مبلغ تسهیلات برای اشخاص حقیقی 40.000.000 ریال می باشد و حداکثر آن براساس اعتبارسنجی مشتری در طول دوره سپرده گذاری تعیین می گردد.

مدت اقساط: 6 برابر مدت سپرده گذاری
نکته: حداقل مدت اقساط 24 ماه و حداکثر 60 ماه

نرخ سود سپرده: نرخ سود این نوع سپرده معادل نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت است که تنها در صورت انصراف سپرده‌گذار از دریافت تسهیلات به وی پرداخت خواهد شد.

سایرخدمات سپرده گذاری:
1- کارت خودپرداز
2- خدمات الکترونیکی (اینترنت بانک، همراه بانک و ...)
تبادل اقساط و مبلغ تسهیلات:
در صورت ادامه سپرده گذاری بیش از 4 ماه، برای دوره های بعدی صرفا یا مبلغ تسهیلات و یا مدت اقساط افزایش می‌یابد و یا به درخواست مشتری، تلفیقی از مبلغ و تعداد اقساط، به صورت معکوس تغییر می یابد. اگر مشتری 8 ماه در سپرده آذین ارزش آفرین سپرده گذاری نماید، حالت های مختلف مبلغ و مدت اقساط مطابق جدول ذبل خواهد بود.

مدت سپرده گذاری (ماه) میانگین سپرده گذاری (ریال) تعداد اقساط (ماه) نسبت تسهیلات به میانگین سپرده گذاری مبلغ تسهیلات (ریال)
8 1,000,000,000 24 200% 2,000,000,000
8 1,000,000,000 36 133% 1,333,333,333
8 1,000,000,000 48 100% 1,000,000,000
8 1,000,000,000 60 80% 800,000,000
بازگشت
طرح آذین ارزش آفرین
بانک دی با اطلاع از نیازهای مشتریان مبنی بر دریافت تسهیلات ارزان قیمت و با اقساط طولانی تر اقدام به ارایه طرح آذین نموده است.
مشتری گرامی شما می توانید با سپرده گذاری برای دوره معین نزد بانک دی، یکی از امتیازهای ذیل برخوردار شوید:
الف) تسهیلات با نرخ 16%
ب) و یا نرخ سود سپرده گذاری

شرایط عمومی سپرده گذاری:
نوع مشتری: کلیه مشتریان حقیقی و حقوقی می‌توانند از مزیت های این طرح برخوردار شوند.

شرایط اختصاصی سپرده گذاری:
حداقل مبلغ برای افتتاح حساب: 1.000.000 ریال
دوره سپرده گذاری: حداقل 4 ماه و حداکثر 10 ماه
حداقل مبلغ برای کسب امتیاز: 10.000.000 ریال نکات مهم:
1- در صورت کاهش موجودی سپرده در هر روز به کمتر از مبلغ مزبور، هیچ گونه امتیازی برای همان روز محاسبه نخواهد شد.
2- برای دوره های کمتر از 4 ماه و بیش از 10 ماه امتیازی محاسبه نخواهد شد.
شرایط اختصاصی پرداخت تسهیلات:
مبلغ تسهیلات: حداکثر تا 100% میانگین روزانه سپرده طی دوره
نکته: حداقل مبلغ تسهیلات برای اشخاص حقیقی 40.000.000 ریال می باشد و حداکثر آن براساس اعتبارسنجی مشتری در طول دوره سپرده گذاری تعیین می گردد.

مدت اقساط: 6 برابر مدت سپرده گذاری
نکته: حداقل مدت اقساط 24 ماه و حداکثر 60 ماه

نرخ سود سپرده: نرخ سود این نوع سپرده معادل نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت است که تنها در صورت انصراف سپرده‌گذار از دریافت تسهیلات به وی پرداخت خواهد شد.

سایرخدمات سپرده گذاری:
1- کارت خودپرداز
2- خدمات الکترونیکی (اینترنت بانک، همراه بانک و ...)
تبادل اقساط و مبلغ تسهیلات:
در صورت ادامه سپرده گذاری بیش از 4 ماه، برای دوره های بعدی صرفا یا مبلغ تسهیلات و یا مدت اقساط افزایش می‌یابد و یا به درخواست مشتری، تلفیقی از مبلغ و تعداد اقساط، به صورت معکوس تغییر می یابد. اگر مشتری 8 ماه در سپرده آذین ارزش آفرین سپرده گذاری نماید، حالت های مختلف مبلغ و مدت اقساط مطابق جدول ذبل خواهد بود.

مدت سپرده گذاری (ماه) میانگین سپرده گذاری (ریال) تعداد اقساط (ماه) نسبت تسهیلات به میانگین سپرده گذاری مبلغ تسهیلات (ریال)
8 1,000,000,000 24 200% 2,000,000,000
8 1,000,000,000 36 133% 1,333,333,333
8 1,000,000,000 48 100% 1,000,000,000
8 1,000,000,000 60 80% 800,000,000