طرح تسهیلات شکوه بانک دی

طرح شــکوه ارزش آفرین
پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با نرخ %4

مشتری گرامی :
بانک دی با اطلاع از نیازهای مشتریان مبنی بر دریافت تسهیلات ارزان قیمت و با اقساط طولانی تر اقدام به ارایه طرح شکوه نموده است.

شما می توانید با سپرده گذاری برای دوره معین نزد بانک دی، از یکی از امتیازهای ذیل برخوردار شوید :

الف) تسهیلات ارزان قیمت با نرخ %4
ب) و یا نرخ سود سپرده گذاری
شرایط عمومی سپرده گذاری :
کلیه مشتریان حقیقی و حقوقی می‌توانند از مزیت های این طرح برخوردار شوند.
نکته : مشتریان حقوقی (سازمان ها/ شرکتها) می توانند کارکنان خود را برای اخذ تسهیلات به بانک معرفی نمایند.
شرایط اختصاصی سپرده گذاری :
حداقل مبلغ برای افتتاح حساب : 1.000.000 ریال
دوره سپرده گذاری : حداقل 5 ماه و حداکثر 30 ماه
حداقل مبلغ برای کسب امتیاز در هر روز: 10.000.000 ریال

نکات مهم :
1 - در صورت کاهش موجودی سپرده در هر روز به کمتر از مبلغ مزبور ، هیچ گونه امتیازی برای همان روز محاسبه نخواهد شد .
2 - برای دوره های کمتر از 5 ماه و بیش از 30 ماه امتیازی محاسبه نخواهد شد.

شرایط اختصاصی پرداخت تسهیلات :
مبلغ تسهیلات: حداکثر تا %100 میانگین روزانه سپرده طی دوره
نکته: حداقل مبلغ تسهیلات برای اشخاص حقیقی و حقوقی 50.000.000 ریال می باشد و حداکثر آن براساس اعتبارسنجی مشتری در طول دوره سپرده گذاری تعیین می گردد.
نکته: حداقل مبلغ تسهیلات برای معرفی شدگان سازمان ها و یا شرکت ها مبلغ 200.000.000 ریال می باشد.
مدت اقساط : 2 برابر مدت سپرده گذاری
نکته: حداقل مدت اقساط 10 ماه و حداکثر 60 ماه

نرخ سود سپرده : نرخ سود این نوع سپرده معادل نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت است که تنها در صورت انصراف سپرده‌گذار از دریافت تسهیلات به وی پرداخت خواهد شد.
سایرخدمات سپرده گذاری :
  • کارت خودپرداز
  • خدمات الکترونیکی (اینترنت بانک، همراه بانک و ...)

تبادل اقساط و مبلغ تسهیلات :
در صورت ادامه سپرده گذاری بیش از 5 ماه، برای دوره های بعدی صرفا یا مبلغ تسهیلات و یا مدت اقساط افزایش می‌یابد و یا به درخواست مشتری، تلفیقی از مبلغ و تعداد اقساط، به صورت معکوس تغییر می یابد. اگر مشتری 10 ماه مبلغ 200.000.000 ریال در سپرده شکوه ارزش آفرین سپرده گذاری نماید، حالت های مختلف مبلغ و مدت اقساط مطابق جدول ذیل خواهد بود.

مدت سپرده گذاری (ماه) میانگین سپرده گذاری (ریال) تعداد اقساط(ماه) نسبت تسهیلات به میانگین سپرده گذاری مبلغ تسهیلات(ریال)
10 200.000.000 10 %200 400.000.000
10 200.000.000 20 %100 200.000.000
10 200.000.000 30 %67 134.000.000
10 200.000.000 40 %50 100.000.000
10 200.000.000 50 %40 80.000.000
10 200.000.000 60 %33 66.000.000