جهت کنترل وضعیت سهامداری خود در بانک دی از یکی از روش های ذیل اقدام نمایید:
مشاهده با کد ملی
کد ملی خود را وارد نمایید:


مشاهده با اطلاعات
نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

شماره شناسنامه: