طرح فرهنگیان

طرح فرهنگیان :

در راستاي ارج نهادن به قشر فرهنگیان کشور و حمایت مالی از ایشان در شرایط فعلی اقتصاد، طرح کارت اعتباري ویژه فرهنگیان به شرح زیر ابلاغ میگردد:

 • گروه هدف
  • گروه هدف شامل جامعه فرهنگیان اعم از کادر اداري، معلمان و پرسنل خدماتی کلیه مدارس(دولتی، نیمه دولتی، غیر انتفاعی و غیره)سراسر کشور می باشد.
  • متقاضیان کارت اعتباري می بایست کارمند وزارت آموزش و پرورش باشند.
  • کارکنان شاغل در وزارت و ادارات تابعه آموزش و پرورش سراسر کشور نیز مشمول طرح میباشند.
 • دوره اجراي طرح
  • دوره زمانی اجرای طرح از تاریخ 16/07/1399 تا تاریخ 31/04/1400 تمدید گردیده است .

 

شرايط تسهيلات:

نوع تسهیلات/اعتبار نسبت توثیق وجه نقدر به مبلغ اعتبار نرخ تسهیلات مدت اقساط آبونمان حداکثر مبلغ
کارت اعتباری 4 درصد 18 درصد حداکثر 36 ماهه 1 درصد مبلغ اعتبار 500.000.000ریال
تسهیلات رفع اعتبار 6 درصد 18 درصد حداکثر 48 ماهه --- 500.000.000ریال

  دامنه اخذ ضامن ها :
 • سقف مبلغ 200.000.000 ریال ارایه یک ضامن و تا مبلغ 500.000.000 ریال ارایه دو ضامن معتبر از سوي متقاضی الزامی است.