اطلاعیه های سهامداران :


شرح دریافت
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به - 1399/12/30
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده بانک دی - اسفند 99
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک دی - مهر 99
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک دی - اسفند 98
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک دی - دی 98
آگهی لغو مجمع عمومی عادی سالیانه در تیر ماه 1398
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه در تیر ماه 1398
آگهی دعوت از داوطلبان عضويت در هيأت مديره بانک
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک دی - دی 97(سهامی عام)
آگهی لغو مجمع عمومی عادی سالیانه
دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه در تیر ماه سال 1397
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک دی - اسفند 96(سهامی عام)
دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه در سال تیر ماه 1396
اطلاعیه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک دی
آگهی امور سهام در روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات- بهمن 1395
دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
اطلاعیه توزیع اوراق جدید سهام
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده بانک دی مورخ 1394/9/30
اطلاعیه پرداخت سود سهام (مطالبات) بانک دی
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1393
آگهی دعوت مجمع عمومي عادی سالیانه براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1393
اطلاعیه
تکمیل مشخصات سهامداران
آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه-تیر 1393
مجمع عمومی فوق العاده-تیر 1393
اطلاعيه پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به29 اسفند ماه 1393
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1392
مجمع عمومي فوق العاده براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1392