اعضای هیئت مدیره

غلامرضا خلیل ارجمندی

رئیس هیئت مدیره

برات کریمی

مدیر عامل - عضو هیئت مدیرهنصرت اله شهبازی

عضو هیئت مدیره

فریدون رشیدی

نایب رئیس هیئت مدیره

رحیم طاهری

عضو هیئت مدیره