اعضای هیئت مدیره

برات کریمی

مدیر عامل - عضو هیئت مدیره

نصرت اله شهبازی

رئیس هیئت مدیره

فریدون رشیدی

نایب رئیس هیئت مدیره

رحیم طاهری

عضو هیئت مدیره