اعضای هیئت مدیره

غلامرضا خلیل ارجمندی

رئیس هیئت مدیره

برات کریمی

مدیر عامل - عضو هیئت مدیره

فریدون رشیدی

نایب رئیس هیئت مدیره