دانشجویان محترم می توانند در صورت تمايل با انتخاب موضوعات پژوهشي بانك دی و یا سایر موضوعات درحوزه های بانکی مرتبط با بانک دی، طرح پیشنهادی پایان نامه خود را در قالب فرم زیر تکمیل و آن را از طریق لینک زیر ارسال نمایند. در صورت تاييد موضوع و احراز شرایط مورد نظر بر اساس دستورالعمل اجرایی مصوب، دانشجویان از حمایت مالی برخوردار خواهند شد.لطفاً طرح های پیشنهادی خود را به آدرس زیر ارسال نمائید :

PayanNameh@Bank-day.ir