طرح دی تا دی
ویژه دارندگان دستگاه کارت خوان بانک دی

بانک دى در راستاى توسعه خدمات نوین و بانکدارى الکترونیکى و باهدف اعطاى خدمات متمایز و ویژه به دارندگان دستگاه POS بانک دى طرح دى تا دى را ارائه نموده است.

در این طـرح، پذیرندگان براساس میانگین مانده حساب جارى یا کوتاه مدت متصل به POS و میانگین 3 ماهه مجموع مبالغ تراکنشهاى ماهانه در یکى از سطوح طلائى، نقره اى و برنزى قرار مى گیرند.


خدمات قابل ارائه در این طرح:

الف) پذیرندگان محترم در زمان افتتاح حساب جارى یا کوتاه مدت و دریافت دستگاه مى توانند از خدمات زیر بهره مند شوند:

  • 1 -کارت اعتبارى تا سقف 500 میلیون ریال
  • 2 -صدور بیمه نامه بدنه خودرو با تخفیف60 ٪براى هریک از معرفى شده هاى پذیرنده به صورت نامحدود.

ب) پس از سپرى شدن 3 ماه از تاریخ افتتاح حساب جارى و دریافت پایانه فروشگاهى، پذیرندگان محترم در سه سطح طلائى، نقره اى و برنزى طبق شرایط جدول زیر قرار مى گیرند:

سطح نوع سپرده متصل به دستگاه پایانه فروش حداقل میانگین سه ماهه سپرده (ریال) حداقل میانگین سه ماهه مبالغ تراکنش ها (ریال)
طلائى سپرد قرض الحسنه جارى
سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت
1.000.000.000
2.000.000.000
600.000.000
600.000.000
نقره اى سپرد قرض الحسنه جارى
سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت
500.000.000
1.000.000.000
400.000.000
400.000.000
برنزى سپرد قرض الحسنه جارى
سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت
100.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000

براى مثال:باتوجه به جدول بالا، در صورتیکه میانگین 3 ماهه حساب جارى متصل به POS 1.000.000.000 ریال و هم زمان میانگین تراکنش ها 600.000.000 ریال باشد، پذیرنده طلائى محسوب مى گردد.

پس از تعیین سطح پذیرنده، خدمات ذیل پس از بررسى و احراز شرایط و ضوابط جارى بانک ارائه مى گردد:

1 - تسهیلات مرابحه / کارت اعتبارى براساس میانگین حساب بدون توثیق وجه نقد:

دوره سپرده گذارى نرخ تسهیلات مدت اقساط نسبت تسهیلات به میانگین حساب
طلائى نقره اى برنزى
3 %10 36 ماه %24 %22 %20
3 %12 36 ماه %31 %27 %24
3 %14 36 ماه %43 %36 %31
3 %16 36 ماه %72 %54 %43
3 %18 36 ماه %213 %106 %71

  • همچنین کارکنان معرفى شده از سوى پذیرندگان با ارائه اصل و کپى دفترچه بیمه، معرفى نامه کارفرما و پرینت استعلام سوابق بیمه از پرتال سازمان تامین اجتماعى، پس از اعتبارسنجى مى توانند کارت اعتبارى و یا تسهیلات مرابحه تا سقف 500.000.000 ریال با اقساط 36 ماهه با نرخ مصوب بانک مرکزى دریافت نمایند

 


2 - تسهیلات سرمایه در گردش/سرمایه ثابت: تسهیلات سرمایه در گردش و یا سرمایه ثابت پس از اعتبارسنجى (احراز ظرفیت و اهلیت مشترى) براساس نوع کسب و کار مشترى طبق بخشنامه با نرخ مصوب بانک مرکزى ج.ا.ا. به شرح ذیل پرداخت مى گردد:

تسهیلات سرمایه در گردش- سرمایه ثابت

سطح پذیرنده مبلغ تسهیلات (ریال) مدت اقساط
طلائى 12.000.000.000 تا حداکثر سرمایه در گردش حداکثر 6 ماهه و یا سرمایه ثابت حداکثر 36 ماهه
نقره اى 8.000.000.000 تا حداکثر
برنزى 6.000.000.000 تا حداکثر

3 - ارائه خدمات بیمه اى:

سطح پذیرنده نوع بیمه نامه شرایط اعطاى بیمه نامه
طلائى آتش سوزى محل کار 100 %تخفیف
شخص ثالث 25 %نقد و الباقى طى 6 قسط
بدنه خودرو 60 %تخفیف و الباقى طى 11 قسط بدون پیش پرداخت
نقره اى آتش سوزى محل کار 100 %تخفیف
شخص ثالث 25 %نقد و الباقى طى 6 قسط
برنزى آتش سوزى محل کار 100 %تخفیف

شرایط شرکت در قرعه کشى جشنواره دى تا دى ویژه دارندگان دستگاه کارتخوان بانک دى

  • شرایط کسب امتیاز:

داشتن حساب جارى یا کوتاه مدت متصل به دستگاه کارتخوان
هر 10.000.000 ریال از مجموع تراکنش هاى ماهیانه: 1 امتیاز
هر 10.000.000 ریال میانگین مانده در هر ماه: 10 امتیاز
  • دوره جشنواره:

جشنواره دى تا دى از تاریخ 1399/07/20 تا تاریخ 1400/02/18 همزمان با سالروز تاسیس بانک دى برگزار مى گردد.
  • حداقل امتیاز مورد نیاز براى شرکت در قرعه کشى ماهانه جشنواره 50 امتیاز در ماه مى باشد.جوائــز ماهانــه
  • 1 عدد جایزه 100 میلیون ریالى
  • 10 عدد جایزه 20 میلیون ریالى
  • 20 عدد جایزه 10 میلیون ریالى
  • 30 عدد جایزه 2 میلیون ریالى
حداقل امتیاز مورد نیاز براى شرکت در قرعه کشى پایان دوره جشنواره 500 امتیاز مى باشد. جوائــز ویژه پایان دوره 10 عدد کمک هزینه خرید لوازم خانگى به ارزش 500 میلیون ریال
200 عدد کارت هدیه ویژه جشنواره دى تا دى به ارزش 10 میلیون ریال
زمان قرعه کشى پایان دوره : اردیبهشت 1400