همکاران بانک دی در ارائه خدمات به مشتریان، پنج اصل را سرلوحه خود دارند:

  • مشتری مداری
  • حرفه­ای گری
  • چابکی
  • نوآوری
  • تعهد