اطلاعیه های سهامداران :


شرح دریافت
فرم درخواست عضویت در هیات مدیره بانک دی
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به - 1399/12/30
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده بانک دی - اسفند 99
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک دی - مهر 99
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک دی - اسفند 98
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک دی - دی 98
آگهی لغو مجمع عمومی عادی سالیانه در تیر ماه 1398
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه در تیر ماه 1398
آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره بانک
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک دی - دی 97(سهامی عام)
آگهی لغو مجمع عمومی عادی سالیانه
دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه در تیر ماه سال 1397
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک دی - اسفند 96(سهامی عام)
دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه در سال تیر ماه 1396
اطلاعیه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک دی
آگهی امور سهام در روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات- بهمن 1395
دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
اطلاعیه توزیع اوراق جدید سهام
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده بانک دی مورخ 1394/9/30
اطلاعیه پرداخت سود سهام (مطالبات) بانک دی
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393
اطلاعیه
تکمیل مشخصات سهامداران
آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه-تیر 1393
مجمع عمومی فوق العاده-تیر 1393
اطلاعیه پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به29 اسفند ماه 1393
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1392
مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1392