آموزش بورس زنگ اول :


قسمت عنوان فایل آموزشی دریافت
اول بورس چیست ؟
دوم مزایای حضور شرکتها و سرمایه گذاران در بورس
سوم تاریخچه پیدایش بورس در ایران و جهان
چهارم بازارهای مالی
پنجم ارکان و نهادهای بازار سرمایه ایران(بخش اول)
ششم ارکان و نهادهای بازار سرمایه ایران(بخش دوم)
هفتم مروری بر برخی مفاهیم بورس(بخش اول)
هشتم مروری بر برخی مفاهیم بورس(بخش دوم)
نهم انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری - در کدام صندوق سرمایه گذاری کنیم؟
دهم سرمایه گذاری مستقیم
یازدهم سرمایه گذاری مستقیم