ارزش آفرینی مستمر برای تأمین منافع ذی­نفعان و صیانت از سرمایه­های ایثارگران از طریق ارائه راهکارهای مالی