بر اساس مفاد بخشنامه شماره 32780‏‏/02 مورخ 17‏‏/02‏‏/1402 بانک مرکزی ج.ا.ا – مدیریت کل  نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری، میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی از به شرح ذیل می باشد: