خدمات ارائه شده در دستگاه های خودپرداز-خوددریافت به شرح ذیل می باشد:

  • کلیه خدمات دستگاه خودپرداز
  • واریز آنی وجوه نقد به حساب