خدمات ارائه شده در دستگاه های خودپرداز به شرح ذیل می باشد:

  • کلیه خدمات دستگاه Cashless
  • برداشت وجه
  • سایر خدمات  نقدی مبتنی برکارت