خدمات ارائه شده در دستگاه های کیوسک صدور کارت هدیه به شرح ذیل می باشد:

  • کلیه خدمات دستگاه Cashless
  • صدور کارت هدیه در هر ساعت از شبانه روز