لازم به ذکر است که در تمامی شعب بانک دی خدمات ارزی ارائه میگردد.