امکان صدور تمکن مالی و گرفتن صورت حساب انگلیسی از تمامی حساب ها همچنین صندوق ارزش آفرینان دی مشتریان محترم به صورت آنی و در اسرع وقت در همه  شعب تهران و شهرستان بانک دی در فرم های مورد تایید سفارت ها و سایر نهاد های خارجی وجود دارد.