بر اساس بخشنامه شماره 280373‏‏/01 مورخ 10‏‏/11‏‏/1401 بانک مرکزی ج.ا.ا ‏‏- مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، سقف نرخ‌های‌ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، به شرح زیر می باشد:

نرخ سود سپرده‌ها:

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌ مدت عادی ۵ درصد

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌ مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌ مدت ویژه شش ماهه ۱۷ درصد

سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت با سررسید یک ساله ۲۰/۵ درصد

سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت با سررسید دو ساله ۲۱/۵ درصد

سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت با سررسید سه ساله ۲۲/۵ درصد

معیار پرداخت سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ماه‌شمار می‌باشد. به گونه‌ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود علی‌الحساب سپرده‌های مزبور محسوب می‌شود. همچنین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و بلندمدت که قبل از سررسید برداشت شوند، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر یک‌ واحد درصد خواهد بود.