اعضای هیئت مدیره

 

علیرضا قیطاسی

رئیس هیئت مدیره

محمد رضا ادبی

نایب رئیس هیئت مدیرهاسماعیل جلیلی

عضو هیئت مدیره

فریدون رشیدی

عضو هیئت مدیره