کسب کفایت سرمایه مثبت با حذف کامل زیان انباشته در افق 1403