گزارشات و صورت های مالی :


شرح دریافت
گزارش حسابرس و صورت های مالی بانک دی مربوط به سال مالی منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی شده)
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1394 بانک دی (حسابرسی نشده)
گزارش عملکرد بانک دی مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 93
صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 93
صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به شهریور ماه 1393
گزارش هيئت مديره در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به29اسفندماه 1392
گزارش حسابرسی مستقل اطلاعات مالی پیش بنی شده منتهی به 29 اسفند ماه 1393
اطلاعات و صورتهاي مالي 9 ماهه سال 92

گزارشات و صورت های مالی :


شرح دریافت
گزارش حسابرس و صورت های مالی بانک دی مربوط به سال مالی منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی شده)
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1394 بانک دی (حسابرسی نشده)
گزارش عملکرد بانک دی مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 93
صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 93
صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به شهریور ماه 1393
گزارش هيئت مديره در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به29اسفندماه 1392
گزارش حسابرسی مستقل اطلاعات مالی پیش بنی شده منتهی به 29 اسفند ماه 1393
اطلاعات و صورتهاي مالي 9 ماهه سال 92