بانک دى با هدف ارزش آفرینى براى مشتریان خود اقدام به ارایه طرح فرزانه نموده است. مشترى گرامى شما مى توانید با افتتاح حساب طرح فرزانه بانک دى، از تسهیلات ویژه بهره مند شوید.


انتخاب نرخ سود تسهیلات، مدت اقساط و مبلغ تسهیلات در اختیارشماست.


شرایط اختصاصى طرح:

  • دوره گردش حساب براى بهره مندى از تسهیلات: حداقل 3 ماه
  • نرخ تسهیلات: 4 تا 18 درصد
  • مدت اقساط: حداقل 6 و حداکثر 60 ماه

درصورتیکه میانگین حساب فرزانه مشترى طى یک دوره سه ماهه 1 میلیارد ریال شود وصاحب حساب متقاضى دریافت تسهیلات با نرخ 14 درصد با اقساط 24 ماهه باشد، مى تواند معادل 34 درصد میانگین حساب یعنى 340 میلیون ریال تسهیلات دریافت نماید.

 

سایر شرایط:

 

کارکنان شرکت ها و سازمان ها بر اساس تفاهم نامه فیمابین بانک و سازمان /شرکت، مى توانند با ارائه معرفى نامه از مزایاى این طرح برخوردار شوند.