تسهيل تسويه بدهي بدهکاران
 نام و نام خانوادگی / نام شرکت :
 کد ملی / شناسه ملی :
 شماره تسهیلات :
 نام شعبه یا کد شعبه :
 درخواست :