طرح تسهیلات صبا بانک دی

طرح 24 ارزش آفرین
دریافت تسهیــلات در 24 ساعت

در این طرح مشتریان حقیقی و حقوقی برای تامین نیازهای مالی خود، می توانند معادل نسبتی از موجودی سپرده طرح 24 خود را با رعایت ضوابط و مقررات و مفاد خط مش و روش اجرائی اعتباری بانک تسهیلات در قالب عقود اسلامی دریافت نمایند .

 • دوره زمانی و مدت طرح نامحدود می باشد و بنا به تشخیص اداره کل امور شعب و بازاریابی و با توجه به سیاست های کلان بانک می تواند در آینده تغییر یابد .
  نوع حساب : سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 24 ارزش آفرین ( اشخاص حقیقی – حقوقی )
 • اعطای تسهیلات یک روز پس از افتتاح حساب و اعتبارسنجی مشتری با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به خط مشی اعتباری و روش اجرایی جاری بانک
 • نرخ سود سپرده : در سه حالت می باشد :
  شرایط حالت اول حالت دوم حالت سوم
  نرخ سود سپرده 2 3 4
  نحوه پرداخت سود سپرده ماهانه
  زیرنوع سپرده 2030 2031 2032
  نرخ تسهیلات 2 3 4
  زیرنوع تسهیلات 648 648 648
  مبلغ تسهیلات 85% مبلغ سپرده
  نحوه بازپرداخت اقساط اقساطی( ماهانه )
  تعداد اقساط حداکثر 60 ماهه
 • با توجه به اینکه بخشی از سود علی الحساب مرتبط با حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت طرح 24 ارزش آفرین در قبال پرداخت تسهیلات ، در حق بانک صلح خواهد نمود . لازم است مشتری با اختیار و آگاهی کامل فرم صلح نامه 24 ارزش آفرین را در زمان افتتاح حساب تکمیل نماید .
 • سپرده کوتاه مدت طرح 24 ارزش آفرین به عنوان وثیقه تسهیلات تلقی می گردد.
 • در این طرح نیاز به صدور چک در وجه فروشنده جهت اعطای تسهیلات خرد از قبیل خرید کالا ، رفع نیاز خانوار، رفع احتیاجات ضروری، تعمیرات مسکن و محل کار مالکین ( اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز کسب ) نبوده و مبلغ تسهیلات یاد شده می بایست با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط به حساب گیرنده تسهیلات واریز گردد .
 • درخصوص عقودی مانند مضاربه و خرید دین با توجه به ماهیت آنها ، مبلغ تسهیلات می بایست به حساب گیرنده تسهیلات واریز گردد
 • اخذ فاکتور برای خرید کالا/مواد/ تجهیزات و سایر اقلام موضوع اعطای تسهیلات ضروری می باشد .
 • اعطای تسهیلات به کلیه اشخاص حقیقی و افراد معرفی شده از سوی اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت رفع نیازهای ضروری با ارایه مستندات مرتبط با سایر درآمدها ی متقاضی نظیر درآمد اجاره املاک و درآمد حاصل از مشاغل خانگی و غیره با تشخیص رئیس شعبه امکان پذیر می باشد .
 • در این طرح نیازی به اخذ چک جهت پوشش عمومی تسهیلات نمی باشد .