نرخ سود سپرده ها :

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 8 درصد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه12 درصد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه 14 درصد

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله 16 درصد

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت دو ساله 18 درصد