حواله های ارزی

نقل و انتقال ارز از يك حساب به حساب ديگراز طريق سيستم بانكي ،بين شعب يك بانك يا دو بانك مختلف را حوالجات ارزي مي گوييم.انواع حوالجات ارزي را مي توان به دو صورت كلي مشخص نمود.


الف- حواله های ارزی صادره

حواله ارزی عبارت است از نوعی دستور پرداخت که به موجب آن یک بانک به تقاضای مشتری خود (اعم از حقیقی و حقوقی) عهده یکی از بانکهای کارگزار خود در داخل و خارج از کشور صادر و از او میخواهد که وجه آن را به ذینفع حواله پرداخت نماید.

صدور حوالجات ارزی از محل حساب ارزی و یا واریز نقدی و ... با رعایت مقررات مبارزه با پولشویی امکان پذیر می باشد.


مراحل صدور حواله:

 • ♦ تامین  ارز توسط مشتری
 • ♦ تکمیل فرم تقاضای صدور حواله به طور کامل و با دقت و خوانا
 • ♦ پرداخت هزینه های بانکی بر اساس کارمزد خدمات ارزی

 • ب- حواله های ارزی وارده

  دستور پرداختی است که از طرف کارگزاران (بانکهای خارجی و داخلی) به این بانک صادر می شود. سپس به شعبه مربوطه اعلام و امکان دریافت وجه توسط مشتری فراهم می گردد.

  مشتریان بانک طبق مقررات می توانند ارز حواله شده به حسابهای خود را در حسابهای ارزی نزد شعبه سپرده، حواله و یا به نرخ روز به بانک به فروش رسانند.

  در حال حاضر حواله های رسیده از بانکهای داخل کشور فقط به یکی از دو روش زیر قابل استفاده است :

 • ♦  فروش به بانک با نرخ مرجع
 • ♦  حواله به یک حساب ارزی نزد یکی از بانکهای داخل کشور