اعضای هیئت مدیره

غلامرضا خلیل ارجمندی

رئیس هیئت مدیره

برات کریمی

مدیر عامل - نایب رئیس هیئت مدیرهنصرت اله شهبازی

عضو هیئت مدیره

فریدون رشیدی

عضو هیئت مدیره

رحیم طاهری

عضو هیئت مدیره