معرفی حساب سپرده تجاری و خدمات مرتبط با آن
بر اساس مفاد «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن»، تمامی حساب های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می شوند. درخصوص اشخاص حقیقی، تمامی حساب های سپرده آنان غیرتجاری محسوب شده مگر آنکه سازمان امور مالیاتی سپرده بانکی شخص را به عنوان سپرده تجاری به بانک مرکزی اعلام نماید.
حساب تجاری صرفاً در قالب یکی از انواع حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز، قرض الحسنه جاری و کوتاه مدت عادی قابل تعریف می باشد.

مراحل تبدیل سپرده غیر تجاری به تجاری به این صورت است:
1-    اعلام درخواست مشتری به سازمان امور مالیاتی و یا بانک مبنی بر تجاری بودن سپرده خود.
2-    تایید مراتب از سوی سازمان امور مالیاتی و انعکاس پاسخ آن به بانک از طریق سامانه سیاح توسط بانک مرکزی
3-    امکان تغییر وضعیت سپرده در سامانه های ذیربط توسط بانک پس از استعلام از سامانه سیاح

هر گونه ارائه خدمات بانکی برای تامین ارز مربوط به واردات کالا و خدمات، اعطای تسهیلات ریالی و ارزی در امور تجاری، اعطای هر گونه ابزار پذیرش و صدور هرگونه ضمانت نامه و نیز گشایش اعتبار اسنادی منوط به وجود سپرده تجاری می باشد.
بانک مرکزی با لحاظ داشت ماهیت و میزان فعالیت تجاری صاحبان حساب های تجاری، مشوق های بانکی را متناسباً و حسب مورد برای مشتریان فعال می نماید.

اینجانب با آگاهی کامل از الزامات بانک مرکزی، متقاضی تجاری نمودن سپرده خود نزد بانک دی می باشم.

توضیح: لازم به ذکر است بانک پس از اخذ استعلام از سامانه های مرتبط و تاییدیه آن از سوی بانک مرکزی، نسبت به تجاری نمودن سپرده در سیستم اقدام و در صورت عدم سیر مراحل اداری توسط اینجانب، بانک هیچ گونه تعهدی در این زمینه ندارد.